Seminari

MPI za vjernike laike Riječke metropolije organizira četiri seminara: dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika (TKL, dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore (TKSP), Tečaj novinarstva (TN) u trajanju od 8 subota i Tečaj biblijskog razmatranja (TBR), jedna subota po semestru u trajanju od dvije godine.

Sva četiri seminara MPI-a imaju za cilj produbljivanje vlastite vjere. To znači poželjeti biti uvijek sve većim autentičnim svjedokom Istine i Svijetla, sve boljim Kristovim učenikom. Stoga je osnovna briga Instituta da polaznici ovim programima budu osnaženi novim poticajnim saznanjima kako bi iz toga crpili i razvijali odlučnost i hrabrost te onda vlastitu vjeru i potvrdili konkretnim životom i angažmanom.

Godišnja participacija

Cijena dvogodišnjih seminara (TKL i TKSP) iznosi 2000 kn.

Cijena (TN) Tečaja novinarstva i Tečaja biblijskog razmatranja (TBR) iznosi 400 kn.

Nastava

Nastava se održava subotom ujutro, u pravilu 10 subota u prvom i 10 subota u drugom semestru (sveukupno 20 subota) tokom jedne godine za TKL i TKSP.

Jedna subota sadrži 4 sata nastave (sveukupno 80 sati u jednoj akademskoj godini), u pravilu od 9:00 do 12: 25.

Primjer satnice predavanja:

1. sat 09:00 – 09:45 Predavač I
odmor 09:45 – 09:50

2. sat 09:50 – 10:35 Predavač I
odmor 10:35 – 10:50

3. sat 10:50 – 11:35 Predavač II
odmor 11:35 – 11:40

4. sat 11:40 – 12:25 Predavač II


Teološko-katehetski seminar za odgojitelje/ice u vjeri u predškolskim ustanovama (TKSO)

Teološko-katehetski seminar za odgojitelje/ice u vjeri u predškolskim ustanovama je seminar koji traje godinu dana i predviđen je za one odgojitelje/ice koje već rade u predškolskim ustanovama, a žele, prema potrebama vrtića te u dogovoru sa roditeljima i ravnateljima, provoditi vjerski odgoj u svojim predškolskim ustanovama.
Za provođenje vjerskog odgoja nužno je imati Potvrdnicu našeg Seminara koja se postiže uspješnim položenim ispitima, uspješno napisanom pripremom te uspješnom izvedbom određene tematske jedinice u predškolskoj ustanovi/vježbaonici.
Po završetku Seminara, odgojiteljica koja želi provoditi vjerski odgoj mora zatražiti mandat za provođenje vjerskog odgoja (za određenu predškolsku ustanovu i određeno vremensko razdoblje) od biskupa/nadbiskupa preko Katehetskih ureda određene biskupije/nadbiskupije. Potvrdnica ovog Seminara jedan je od preduvjeta za dobivanje istog mandata.
Seminar mogu upisati i one odgajateljice koje još nemaju stalni radni odnos u predškolskoj ustanovi i mogu, ukoliko zadovolje sve uvjete, dobiti Potvrdnicu o uspješnom završenom Seminaru.
Predavači na Seminaru su profesori s Teologije u Rijeci i stručni suradnici iz Zagreba.


Tečaj novinarstva (TN) – Odgoj za medije

Tečaj ima za cilj naučiti polaznike osnovama novinarstva te ih potaknuti na razumijevanje i korištenje medija, posebno interneta, u svrhu evangelizacije. Naučit će prenijeti poruku evanđelja u novinarskoj formi - za tiskane medije, internet i radio. Na taj način moći će djelovati kao dopisnici iz svojih župa za medije svojih (nad)biskupija, (mjesečnik, internet, radio emisije), ali i biti pomoć župniku pri prezentaciji i medijskoj promidžbi važnih događaja u župi.

Tečaj će se održavati tijekom 8 subota unutar jednog semestra. Svake subote odradit će 4 sata, ukupno 32 radna sata. U ponudi su teorija i praksa: pisanje vijesti i druge novinarske forme, fotografiranje i obrada fotografija, administracija web stranice i društvenih mreža, snimanje radio emisije.

Tečaj se preporuča onim osobama, koje bi bile voljne nakon tečaja pomoći župniku pri pokretanju župnih listića, web stranica, medijskoj prezentaciji važnih događaja u župi.

Na tečaju će se obrađivati sljedeće teme:

Crkva i mediji
Sociologija medija, psihologijski aspekti komuniciranja, dvosmjerna komunikacija
Osnove novinarstva: vijest, izvještaj, intervju, reportaža
Forme i praksa (fotografija)
Elektronski mediji - Radio (posjet redakciji)
Elektronski mediji - Internet


TKL – Seminar za teološku kulturu laika

DVOGODIŠNJI SEMINAR ZA TEOLOŠKU KULTURU LAIKA

(u daljnjem tekstu: TKL)

Seminar sadrži dvogodišnji program nastave obrazovanja za sve one osobe koje su otvorene osobnoj i intelektualnoj izgradnji u znanstvenom, vjerskom, teološko- filozofskom i kulturnom smislu.

Svrha seminara TKL-a je promicanje kršćanskih vrednota na svim razinama društva Riječke metropolije i to ostvaruje sustavnim znanstvenim istraživanjem problematike današnjeg društva i sustavnim izlaganjima.

TKL je prvenstveno seminar za osobne potrebe ljudi, vjernika („i onih koji će to tek postati“), u smislu cijeloživotnog usavršavanja i obrazovanja. Redoviti polaznici TKL-a dobivaju temeljno i sadržajno teološko obrazovanje važno za ispravno svjedočenje Isusove poruke u svijetu. Usavršavaju se u poznavanju i prihvaćanju kršćanskih načela koja su temelj jasnog promišljanja i razlučivanja o društvenoj stvarnosti. Nakon uspješno završenog seminara redoviti polaznici dobivaju Potvrdnicu MPI-a.

Predavači i predmeti na Seminaru za teološku kulturu laika (TKL)

Predavači

Predmeti

Dr. sc. Mario Tomljanović

-Temeljna pitanja dogmatske teologije

-Uvod u kršćansku duhovnost

-Uvod u teološku antropologiju

Dr. sc. Marko Medved

-Uvod u opću povijest Crkve

-Povijest kršćanstva na hrvatskim prostorima

-Povijest i kulturna baština Riječke metropolije

Mr. sc. Piotr Modrzejewski

Liturgika - osnove

Dr. sc. Mirjana Pinezić

-Osnove i aktualna pitanja moralne teologije

-Osnove bioetike

Dr. sc. Božidar Mrakovčić

-Biblijska teologija SZ-a-uvod (Petoknjižje)

-Biblijska teologija SZ-a -uvod (Proroci)

-Biblijska teologija SZ-a-uvod (Mudrost i Psalmi)

-Osnovni pojmovi općeg uvoda u Bibliju i biblijske teologije

- Sinoptička evanđelja – uvod

- Pavlove poslanice i Dj-uvod

- NZ-na teologija – Iv i Otk- uvod

Dr. sc. Nikola Vranješ

-Aktualna pitanja i izazovi pastoralne teologije

-Osnove ekleziologije -Uvod u kristologiju

Dr. sc. Jerko Valković

-Osnovna pitanja socijalnog nauka Crkve

Mr. sc. Emil Svažić

-Aktualna pitanja Ženidbenog prava

Dr. sc. Anton Bozanić

-Novi religiozni pokreti

Mr. sc. Mario Gerić

-Uvod u teologiju sakramenata

-Liturgijska sakramentologija – osnove

-Uvod u temelje kršćanske vjere

Dr. sc. Franjo Velčić

-Patrologija – osnove (I. i II. dio)

Dr. sc. Saša Horvat

-Uvod u filozofiju

Dr. sc. Franjo Mijatović

-Uvod u etiku

-Problematika spoznaje i govora o Bogu

Dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar

-Uvod u Otajstvo Trojedinog Boga
-Eshatologija - uvod
-Mariologija - uvod
TBR – Tečaj biblijskog razmatranja


Tečaj biblijskog razmatranja ima za cilj pomoći polaznicima da dublje uđu i proniknu u poruke Svetog pisma, da se ostvari vjernički susret sa Svetim pismom i objavom Boga u Bibliji u smislu Lectio divina. Bit će osposobljeni za samostalno čitanje i razumijevanje Biblije i eventualno prenošenje istih poruka dalje u svojoj župi

. Tečaj traje dvije godine, ali se odvija jednom u semestru, dakle po jedna subota u svakom semestru tijekom dvije godine.

Oni polaznici koji žele biti biblijski animatori u župi, naravno ako u župi za to postoji potreba, moći će to biti nakon završenog Tečaja biblijskog razmatranja i Tečaja za pastoralne suradnike i župne animatore. U tom smislu oba tečaja postaju formacija za praktičan rad s Biblijom. Oni koji žele raditi na vlastitoj duhovnoj i teološkoj izgradnji trebaju uz Tečaj biblijskog razmatranja upisati i Seminar za teološku kulturu laika.
Tečaj vodi dr. sc. p. Darko Tepert.


Voditelj tečaja

Dr. sc. p. Darko Tepert
TKSP – Teološko-katehetski seminar
za pastoralne suradnike i župne animatore

DVOGODIŠNJI TEOLOŠKO-KATEHETSKI SEMINAR
ZA PASTORALNE SURADNIKE I ŽUPNE ANIMATORE

(u daljnjem tekstu TKSP)

Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore jest seminar za one koji već tu ulogu vrše na području svojih župa, kao i za one koji se tek pripremaju prihvatiti određeni angažman i odgovornost, a sve u dogovoru sa župnikom. U ovom smislu program se također odnosi na vijećnike u župnim pastoralnim i ekonomskim vijećima, na čitače, akolite, izvanredne djelitelje pričesti, te vjernike laike s drugim zaduženjima u crkvenim službama.

Seminar sadrži dvogodišnji program nastave u kojem se već pri samom upisu, kandidati izjašnjavaju o grupi koju izabiru (obiteljski animator, katehetsko-biblijski animator, liturgijski animator, animator zajednice mladih).

Oni kandidati koji, nakon uspješnog završenog Teološko-katehetskog seminara za pastoralne suranike i župne animatore dobiju Potvrdnicu MPI-a, na području svojih župa mogu sudjelovati u pastoralnom djelovanju, u animiranju i suradnji na različitim pastoralnim područjima.

Predavači i predmeti na Teološko-katehetskom seminaru
za pastoralne suradnike i župne animatore (TKSP)
- katehetski, liturgijski, obiteljski i animatori za mlade

Predavači

Predmeti

Dr. sc. Mario Tomljanović

-Temeljna pitanja dogmatske teologije

-Uvod u kršćansku duhovnost

-Uvod u teološku antropologiju

Dr. sc. Marko Medved

-Uvod u opću povijest Crkve

-Povijest kršćanstva na hrvatskim prostorima

-Povijest i kulturna baština Riječke metropolije

Mr. sc. Piotr Modrzejewski

-Liturgika – osnove

-Liturgijski prostor, liturgijski predmeti i liturgijska godina

dr. sc. Mirjana Pinezić

-Osnove i aktualna pitanja moralne teologije

- Osnove bioetike

Dr. sc. Božidar Mrakovčić

-Osnovni pojmovi općeg uvoda u Bibliju i biblijske teologije

- Biblijska teologije SZ (Petoknjižje)

-Biblijska teologija SZ (Proroci)

-Biblijska teologija SZ (Mudrost i Psalmi)

-Etimologija osnovnih teoloških pojmova

-Pavlove poslanice i Dj - uvod

-NZ-na teologija – Iv i Otk- uvod

-Sinoptička evanđelja – uvod

Dr. sc. Nikola Vranješ

-Aktualna pitanja i izazovi pastoralne teologije

-Osnove ekleziologije

Uvod u kristologiju

Dr. sc. Jerko Valković

-Osnovna pitanja socijalnog nauka Crkve

Mr. sc. Mario Gerić

-Uvod u teologiju sakramenata

-Liturgijska sakramentologija- osnove

-Uvod u temelje kršćanske vjere

Dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar

-Uvod u Otajstvo Trojedinog Boga
-Eshatologija - uvod
-Mariologija - uvod

Dr. sc. Franjo Velčić

-Patrologija – osnove (I. i II. dio)

Dr. sc. Franjo Mijatović

-Uvod u etiku
-Problematika spoznaje i govora o Bogu

Dr. sc. Saša Horvat

-Uvod u filozofiju

Mr. Emil Svažić

-Aktualna pitanja Ženidbenog prava

Dr. sc. Veronika Reljac

-Psihologija braka i obitelji

-Pastoral braka i obitelji

-Krizne situacije kod mladih

Dr. sc. Anton Bozanić

-Novi religiozni pokreti

Mr. sc. Anton Peranić

-Svijet mladih s psihopedagoškog stajališta s naznakama o čemu treba voditi računa u radu s mladima

Celebratio catecheticaTDDŽ - Tečaj dinamike duhovnog života


Pojam „duhovnost“ se danas vrlo često čuje i koristi, ali što je zapravo duhovnost, koje su karakteristike kršćanske duhovnosti, kako se napreduje na putu duhovnosti, koga susrećemo, tko nas vodi po tom putu i koji nam je krajnji cilj, sve su to pitanja koja ćemo postavljati na ovom Tečaju.

Obrađivat će se teme koje propituje i o kojima razmišlja suvremeni vjernik danas u svijetu kao npr.: načela kršćanske duhovnosti, općenito poziv na svetost i put k savršenosti/svetosti, Isus kao ključ duhovne teologije, Isus kao uzor slušanja, kršćanski duhovni uzori poput sv. Terezije Avilske, sv. Franje Asiškog, sv. Ignacija Lojolskog, suvremeni duhovni pokreti, razlikovanje kršćanske i New Age duhovnosti, pojam oprosta, duhovna borba, čišćenje, duhovna kriza, askeza i mistika, prosvjetljenje, mistično sjedinjenje, karizme, liturgija i duhovnost, duhovno savjetovanje, uvođenje u otajstvo kršćanske molitve…itd.

Osim Uprave MPI-a, predavači su profesori s Teologije u Rijeci.

Tečaj je prvenstveno namijenjen onima koji su već prošli neki od Seminara na našem Institutu kao i onima koji već imaju teološku naobrazbu u smislu vlastite duhovne nadgradnje i razvitka.

Predavanja će se odvijati jednom mjesečno u trajanju od dvije godine. Tečaj stoji 1000 kn.